Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Công ty TNHH IGNITION POINT VIETNAM (dưới đây gọi tắt là công ty) là doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ tư vấn kinh doanh, và các dịch vụ kết hợp giữa thực tế và mạng net nên chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có trách nhiệm xã hội vô cùng quan trọng và không thể thiếu đó là giữ gìn thông tin cá nhân và chúng tôi nỗ lực thực hiện nghiêm túc đối với việc quản lý các thông tin cá nhân một cách thiết thực và chính xác. Công ty luôn tôn trọng các cá nhân và tuân thủ các quy định phát luật, trật tự xã hội liên quan đến việc bảo mật thông tin cá nhân nên chúng tôi quy định những điều khoản phương châm trong việc bảo vệ thông tin cá nhân như sau đồng tời cam kết sẽ thực hiện , duy trì những quy định đó.

Lấy thông tin cá nhân

 • ・Thông tin cá nhân sẽ được lấy dựa trên sự đồng ý của người dùng bằng các phương thức hợp pháp và công khai.
 • ・Trường hợp lấy thông tin cá nhân, sẽ giải thích rõ mục đích sử dụng và tuyệt đối không sử dụng thông tin cá nhân đó vượt quá giới hạn cần thiết để đạt được mục đích sử dụng.
 • ・Không lấy thông tin bảo mật có khả năng cao xâm hại lợi ích của cá nhân ngoại trừ trường hợp có sự đồng ý rõ ràng của người dùng hoặc có các nghị luật bảo trợ đứng sau

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Công ty thu thập và sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích sau đây

 • (1) Thực hiện nghiệp vụ tư vấn dành cho khách hàng
 • (2) Cung cấp dịch vụ tư vấn và các thông tin có liên quan
 • (3) Đối ứng trong các trường hợp bản thân người dùng đó liên hệ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân
 • (4) Cung cấp thông tin tuyển dụng cho các ứng viên tham gia hội thảo do công ty tổ chức hoặc các hội thảo liên quan
 • (5) Sử dụng làm tài liệu tham khảo khi thực hiện các hoạt động tuyển dụng của công ty
 • (6) Sử dụng làm tài liệu tham khảo khi thực hiện phát triển lĩnh vực kinh doanh mới của công ty.
 • (7) Sử dụng để quản lý tuyển dụng, quản lý nhân sự và tiến hành các công việc thường ngày cần thiết trong giới hạn tối thiểu đối với các lĩnh vực hoạt động
 • (8) Sử dụng để đối ứng trong các trường hợp tranh chấp kiện tụng v.v…
 • (9) Sử dụng để thực hiện phân tích, thống kê điều tra dữ liệu marketing
 • (10) Sử dụng nhằm mục đích quy định riêng biệt trong từng lĩnh vực hoạt động và các dịch vụ do công ty cung cấp

Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

 • (1) Sử dụng chia sẻ thông tin trong nội bộ các công ty cùng hệ thống
  Công ty sử dụng chia sẻ thông tin cá nhân đầu tiên phải kể tới đó là thông tin khách hàng trọng phạm vi cần thiết để đạt được những mục đích nêu trên
  • ① Các mục thông tin cá nhân sử dụng chung
    Tên công ty, Họ tên, địa chỉ mail và các mục cần thiết khác dành cho mục đích của người sử dụng chung
  • ② Phạm vi doanh nghiệp sử dụng chung
    Công ty cổ phần POINT EDGE(Công ty con của công ty chúng tôi)
  • ③ Mục đích sử dụng chung
    Chia sẻ với các doanh nghiệp phù hợp với phạm vị doanh nghiệp sử dụng chung để cùng thực hiện các nghiệp vụ dành cho khách hàng
  • ④ Công ty chịu trách nhiệm cho việc sử dụng chung
    Công ty TNHH IGNITION POINT VIETNAM
 • (2) Cung cấp cho các bên ủy thác nghiệp vụ và các đối tác hợp tác
  Công ty sẽ cung cấp cho các bên ủy thác nghiệp vụ và các bên đối tác liên kết hợp tác các thông tin cá nhân trong giới hạn tối thiểu và pham vi cần thiết để thực hiện các mục đích sử dụng . Trong trường hợp này chúng tôi sẽ thực hiện giám sát quản lý các bên ủy thác nghiệp vụ và bên đối tác hợp tác theo đúng phương châm nêu trên .
 • (3) Cung cấp cho bên thứ 3
  Công ty không tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 nếu không được sự đồng ý của người cung cấp thông tin loại trừ những trường hợp sau đây
  • 1.Trường hợp được yêu cầu công khai và cung cấp theo quy định của pháp luật
  • 2.Trường hợp cần thiết để đảm bảo lợi ích nghiêm trọng liên quan đến tính mạng, sức khỏe và tài sản v.v…
  • 3.Trường hợp cần thiết để đảm bảo lợi ích chung
  • 4.Trường hợp công ty ủy tác một phần hoặc toàn bộ nghiệp vụ cho bên thứ 3
  • 5.Trường hợp công khai đối với bên chịu trách nhiệm bảo mật thông tin đối với công ty
  • 6.Trường hợp công khai đối với bên tiếp nhận công việc trong trường hợp hợp nhất, chuyển nhượng kinh doanh hoặc bàn giao công việc vì một lí do nào khác
  • 7.Trường hợp quy định riêng biệt trong nội dung nghiệp vụ và các dịch vụ của công ty

Tuân thủ pháp luật

Tuân thủ các quy định, hướng dẫn, pháp lệnh điều lệ liên quan đến việc bảo đảm thông tin cá nhân được quy định bởi các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước và quy định của pháp luật đầu tiên phải kể kể Luật bảo vệ thông tin cá nhân mục Yêu cầu đối với hệ thống kinh doanh đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân (JIS Q15001:2006).

Quản lý đối với việc sử dụng thông tin cá nhân

Công ty đưa ra những chính sách bảo mật an toàn hợp lý phù hợp với quy mô doanh nghiệp và nội dung nghiệp vụ đối với các rủi ro liên quan đến việc truy cập bất hợp pháp thông tin cá nhân, làm mất phá hỏng thông tin cá nhân, rỏ rì hoặc giả mạo làm sai lệch thông tin cá nhân. Đồng thời thực hiện cải chính nhay lập tức trong các trường hợp có yêu cầu từ phía khách hàng, các sự cố đáng tiếc liên quan đến thông tin cá nhân, hoặc do sự biến động của thị trường hoặc cải tiến kĩ thuật và nỗ lực để duy trì cơ chế quản lý an toàn hiệu quả, thường xuyên và liên tục.

Giáo dục / Truyền thông nội bộ

Phương châm trên cần được lan rộng cho toàn bộ công nhân viên và quản lý của công ty. Ngoài ra đào tạo để tự bản thân mỗi người quản lý và mỗi nhân viên hiểu và thực hiện, nỗ lực trong việc khai sáng và nâng cao nhận thức đối với bảo mật thông tin cá nhân.
Nghiêm cấm sử dụng sửa đổi bổ sung và tiết lệ thông tin cá nhân.
Trường hợp bản thân khách hàng tiết lộ thông tín cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật yêu cầu cấm sử dụng, sửa đổi, bổ sung, tiết lộ thông tin cá nhân thì vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau. Chúng tôi sẽ thực hiện yêu cầu này trong thời hạn hợp lý và phạm vi thích hợp sau khi đã kiểm tra được chính xác thông tin của khác hàng hoặc thông tin của người đại điện hợp pháp.

Trường hợp khi muốn thay đổi

Nội dung quy định này cũng có thể thay đổi tùy từng thời điểm. Tuy nhiên nếu có thay đổi công ty sẽ công khai trên trang website này và thông báo rõ rang minh bách đối với các thay đổi nghiêm trọng. Đầu mối thông tin liên hệ liên quan đến thông tin cá nhân Liên hệ liên quan đến nội dung quy định trên, yêu cầu đối với việc sử dụng, đính chính hoặc công khai thông tin cá nhân vui lòng thông tin đến người phụ trách và đầu mối thông tin đã được thiết lập.

 • Công ty cổ phần IGNITION POINT Quản lý phụ trách thông tin cá nhân
 • Địa chỉ mail info@ignitionpoint-inc.com
 • Số điện thoại 03-6434-1412
 • NGày lập 6/10/2016
 • Công ty cổ phần INGITION POINT
 • Chủ tịch hội đồng quản trị  青柳 和洋